VGS

Toenemende overheidsinvloed op onderwijs

Er is toenemende grip van de overheid op de samenleving. Ideologisch bevlogen Kamerleden grijpen elke kans om zich intensief met het onderwijs te bemoeien en hun ideologie middels wet- en regelgeving over het onderwijs uit te rollen.

Het centrale punt bij dit thema is waar het breekpunt voor de school ligt. Anders gezegd; wanneer is het punt bereikt dat in de kerndoelen/lesinhoud eisen worden gesteld waarin de school echt niet meer mee kan gaan? Denk aan de opkomst van de genderideologie en de verplichtstelling van vaccinatie op kinderopvang. Ook de actuele discussies over kansenongelijkheid en segregatie kunnen leiden tot toenemende overheidsinvloed, aangezien de politiek het onderwijs wil inzetten in de strijd tegen deze kwesties.

VGS zal in contact met de politiek, media en eigen achterban voortdurend aandacht vragen voor dit thema.

Visie op ouders in relatie tot onderwijs en opvang

Ouders kiezen in toenemende mate voor opvang, ook in onze achterban. Overheidsmaatregelen stimuleren ouders ook om te gaan werken en gebruik te maken van de kinderopvang. Tegelijkertijd zien we dat ouders bewuster omgaan met de keuzes rondom onderwijs en opvang. Ook het belang van ouderbetrokkenheid bij onderwijs en opvang wordt steeds meer onderkend.

Op dit thema wordt een spanning ervaren tussen principe en pragmatisme. Daarom is bewustwording op dit thema noodzakelijk. Tegelijkertijd willen we een handreiking doen aan ouders en onderwijs door ons te bezinnen op een Bijbelse visie op onderwijs en opvang. Dit zal gebeuren in samenwerking met diverse partijen, zoals SGP, VBSO en RMU.

Acties 2019

Thema 1: Toenemende overheidsinvloed op onderwijs

  • Dit speerpunt zal voortdurende aandacht krijgen in belangenbehartiging richting politiek, ministerie, inspectie en media.
  • Richting bestuurders van PO- en VO-netwerk zal actuele informatie verschaft worden over de toenemende overheidsinvloed in beleidsvoorstellen. Dit zal voornamelijk gebeuren middels de belangenbehartigersoplegger, waar de bestuurders kennis van nemen.
  • In 2019 zal dit thema een keer apart geagendeerd worden tijdens PO- en VO-netwerk om bewustwording te stimuleren.
  • Dit thema is onderdeel van de reguliere werkzaamheden van VGS en vraagt specifieke actie op het moment dat de actualiteit daartoe aanleiding geeft. Dit kan gebeuren middels een expertmeeting, een debat, een symposium, een statement of kleine notitie.

Thema 2: Visie op ouders in relatie tot onderwijs en opvang

  • Bijeenkomst organiseren met VBSO, RMU, SGP, ROV, DE en vertegenwoordigers van kerken waarbij een inventarisatie van dit thema plaatsvindt en onderzocht wordt welke acties nodig zijn (bv. onderzoek, consulteren van andere partijen, duiding problematiek, principiële doordenking).
  • In aansluiting op een bespreking in 2018 in het PO-netwerk zal dit thema ook voor 2019 geagendeerd worden.
  • Notitie schrijven met scribenten uit bovengenoemde organisaties, waarbij een Bijbelse lijn geschetst wordt in het verantwoord omgaan met onderwijs en opvang.