Personeelsbeleid

Kwalitatief personeel is de sleutel tot goed onderwijs. Een samenhangend personeelsbeleid kan u daarbij helpen. Heeft u uw personeelsbeleid op orde? De VGS biedt u een gratis scan aan.

Gratis scan personeelsbeleid

Vragenlijst
De scan bestaat uit twee delen: een digitale vragenlijst en het laten checken van drie zelf gekozen personeelsdocumenten. Na het invullen van de vragenlijst en uploaden van de drie documenten ontvangt u van ons een rapport met een relevante analyse.

Onze drive
Onze drive als HRM-afdeling van de VGS is om scholen te helpen en te ontzorgen bij het personeelsbeleid. Met deze scan willen u helpen te voldoen aan alle eisen die staan in de wetgeving en cao. Daarbij willen we ook strategische perspectieven openen en hiermee een stimulans geven aan het formuleren van strategisch personeelsbeleid in het schoolplan dat in samenhang staat met de praktijk in de klas.

Klik hier om de scan in te vullen

Inrichting en verbetering personeelsbeleid

Wij helpen u graag met de inrichting en verbetering van de verschillende onderdelen van uw Human Resource Management (HRM). VGS wil uw HRM-beleid stoelen op de algemene doelstellingen en de actuele behoeften van uw schoolorganisatie. Ook de identiteit van de school krijgt een integrale plaats in het HRM-beleid. Dit beleid bepaalt op zijn beurt hoe de drie personele deelterreinen worden ingevuld, zodanig dat ook de invulling van de verschillende deelgebieden op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Op deze wijze kan er daadwerkelijk van integraal HRM-beleid gesproken worden. In model 1 wordt dit schematisch weergegeven. De adviseurs en juristen van VGS zullen u vanuit deze integrale benadering adviseren en ondersteunen bij de vormgeving en uitvoering van uw HRM-beleid daarbij rekening houdend met uw visie en de identiteit van uw personeel.

Model_HRM-beleid

Model 1: Relatie tussen schooldoelstellingen, visie op personeel en personeelsbeleid

Het HRM-beleidsterrein is door VGS onderverdeeld in drie deelterreinen:

  • Personeelsbeheer;
  • Personeelszorg;
  • Personeelsontwikkeling.

Onder personeelsbeheer worden alle noodzakelijke activiteiten verstaan die met het te werk stellen van personeel in het geding zijn. Hierbij is in het bijzonder te denken aan het benoemen, belonen en afvloeien van personeel, maar ook het in stand houden van structuren waarbinnen werknemers werkzaam zijn. Onder personeelszorg worden de activiteiten geschaard die onder andere gericht zijn op de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemer. Met personeelszorg wordt beoogd de werknemer optimaal inzetbaar te houden voor zijn of haar functie of voor werk in het algemeen. Personeelsontwikkeling heeft betrekking op de ontplooiing van de werknemer zodanig dat hij of zij optimaal functioneert op zijn of haar plaats binnen de organisatie, maar waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de ontwikkelingbehoefte en loopbaanwensen van de werknemer. Onder deze drie deelterreinen biedt VGS u verschillende diensten aan.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arno van Buuren
  a.vanbuuren@vgs.nl
  0180-44 26 64
  06-30 99 41 99