Krimp & bezuiniging

Krimp is een thema dat hoog op de politieke agenda is komen te staan en waarover inmiddels veel is gepubliceerd. Krimp staat voor bevolkingsdaling en in het geval van het onderwijs betekent dit daling van de leerlingenaantallen. Onder meer als gevolg van deze dalende leerlingenaantallen worden veel scholen geconfronteerd met (forse) tekorten op de (meerjaren)begroting. Naast dalende leerlingenaantallen zijn deze tekorten verder opgelopen door bijvoorbeeld de almaar stijgende werkgeverslasten. Het is altijd goed de oorzaken van een probleem in beeld te hebben, maar heeft u ook zicht op de gevolgen en – niet minder belangrijk – de oplossingen? Als de uitgaven dit jaar de inkomsten overstijgen, zal bij ongewijzigd beleid het tekort de komende jaren alleen maar toenemen. En dan zal er dus bezuinigd moeten worden.

VGS ontzorgt. Daarom bieden wij u de mogelijkheid u te helpen bij het opzetten en uitvoeren van het bezuinigingstraject. In het bezuinigingstraject wordt uw kostenstructuur onder de loep genomen, worden knelpunten in kaart gebracht en worden bezuinigingsmaatregelen voorgesteld. In dat verband is het veelal onontkoombaar om ook te moeten kijken naar de mogelijkheden van personele afvloeiing. Vanwege de verschillende benodigde expertise wordt een dergelijk traject begeleid door zowel een personeelsadviseur als een financieel adviseur. Doelstelling van het traject is om tot een duurzame kostenstructuur te komen, waarbij de uitgaven afgestemd zijn op de inkomsten, er kwalitatief goed onderwijs gegeven kan worden en een onnodige uitholling van de vermogensbuffer wordt voorkomen.

Investering
De investering is afhankelijk van de mate van gewenste ondersteuning. Naar aanleiding van een gratis intakegesprek zal een offerte worden opgesteld.