Goed Bestuur

Goed bestuur staat volop in de belangstelling. Velen zien goed bestuur als een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Daarnaast heeft goed bestuur ook te maken met de manier waarop de schoolorganisatie omgaat met de betrokkenen bij het onderwijs. De incidenten van de laatste jaren zorgen ervoor dat goed bestuur op grote belangstelling kan rekenen.

VGS vindt goed bestuur van groot belang voor de hele organisatie. We zien dat de manier waarop bestuur, management, intern toezicht en medezeggenschap met elkaar omgaan, invloed heeft op de schoolorganisatie en meer of minder directe zin ook op de onderwijskwaliteit. Tegelijk zien we een spanningsveld tussen de gevraagde bestuurskracht en de omvang en samenstelling van onze schoolbesturen.

Ons ondersteuningsprogramma voor goed bestuur is georganiseerd rondom het profiel van bestuurders en toezichthouders. Hierin geven we aan wat van een bestuurder en toezichthouder verwacht mag worden. Op al deze onderdelen verzorgen we begeleiding en advisering. Kijk hier voor een compact overzicht van het hele ondersteunings- en professionaliseringsprogramma. In het menu hiernaast staat uitgebreidere informatie over verschillende onderdelen.

In overleggen met de VO-raad, de PO-raad en ook het ministerie, staan we open voor de toenemende vraag naar professionalisering. Maar we benadrukken ook steeds dat regelgeving proportioneel moet zijn: regels, richtlijnen en codes moeten zo geformuleerd en uitgelegd kunnen worden, dat zowel grote als kleine organisaties er goed mee aan de slag kunnen.

Onderstaand zijn een aantal publicaties opgenomen die op dit moment in het debat over goed bestuur in het onderwijs een rol spelen.

  • In opdracht van de VO-raad presenteerde een onderzoekscommissie op 18 september 2014 het rapport ‘De letter en de geest –  Adviezen voor versterking van de bestuurskracht in het voortgezet onderwijs’. In het rapport worden interessante waarnemingen gedaan en geven de onderzoekers 30 aanbevelingen voor verdere versterking.
  • Ter gelegenheid van de eerste Dag van het onderwijsbestuur schreef prof. Edith Hooge een essay getiteld ‘Hoge verwachting, vrije uitvoering, stevige sturing’. In deze lezing geeft ze een boeiende analyse van haar beeld van de stand van goed bestuur in het onderwijs.
  • In april 2014 stuurden de minister en staatssecretaris van OCW een brief Versterking bestuurskracht onderwijs  naar de Tweede Kamer met daarin hun gedachten over goed bestuur.
  • Rapport ‘Een lastig gesprek’ van de Commissie Behoorlijk Bestuur onder leiding van mevrouw Halsema. Dit rapport is in haar aanbevelingen vooral gericht op principes van goed bestuur en weeffouten in het systeem. Eén van de kernopmerkingen is dat extra regelgeving niet leidt tot beter bestuur. Een voortdurend onderling gesprek is de beste waarborg tegen falend bestuur en toezicht. Nadruk op de zachte kant dus.
  • In december 2013 presenteerde de commissie-Meurs een advies voor de PO-raad over de toekomst van goed bestuur. Dit advies krijgt vervolg in het bestuursakkoord 2014 en de code goed bestuur.
Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Leonard Niewenhuijse MSc
  l.niewenhuijse@vgs.nl
  0180-44 26 97
  06-51 51 28 63