VGS

VGS ondersteunt basisscholen bij de ontwikkeling en opleiding van de medewerkers. Daarbij staan twee doelen centraal:

  1. De werknemer functioneert optimaal op zijn of haar plaats in de organisatie.
  2. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsbehoefte en loopbaanwensen van de werknemer.

VGS ondersteunt, adviseert en ontzorgt u bij het ontwikkelen en uitvoeren van:

  • Gesprekken- en beoordelingscyclus
  • Meerjarenbeleid professionele ontwikkeling
  • Teamontwikkeling

Gesprekken- en beoordelingscyclus

U voert regelmatig gesprekken met uw medewerkers om te beoordelen, te (helpen) ontwikkelen en te belonen. Door deze voortgangsgesprekken, functioneringsgesprekken en ontwikkelingsplannen onderdeel te maken van een gesprekkencyclus, krijgt u inzicht in de kwaliteit en ontwikkeling van uw medewerkers.

Vorm geven aan de gesprekken- en beoordelingscyclus

De gesprekken- en beoordelingscyclus bestaat enerzijds uit een inhoudelijk deel: hoe voert u deze gesprekken, welke vragen moeten gesteld worden, hoe werkt een beoordeling?

Aan de andere kant is er het technische gedeelte. De software die VGS aanbiedt, ondersteunt u en uw medewerkers bij de gesprekkencyclus. VGS heeft de verplichtingen die vanuit de cao opgelegd worden, vertaald naar handige formats. Deze geven u houvast bij de dossiervorming. Zo koppelt u aan het digitale personeelsdossier eenvoudig de vastlegging van gesprekken, observaties, POP en alles wat verder van belang is voor de gesprekken- en beoordelingscyclus.

Meer informatie over gesprekken- en beoordelingscyclus 

Spreken over het functioneren is de kern van personeelsbeleid.
Arno van Buuren, HRM adviseur

Meerjarenbeleid professionele ontwikkeling

Gaat een medewerker op cursus omdat hij het leuk vindt, of staan de opleidingsmogelijkheden en cursussen die geboden worden in het licht van de strategische doelen?

Vanuit de identiteit van de school zijn doelen geformuleerd om het type onderwijs te realiseren dat u voor ogen staat. Belangrijke vragen op het gebied van opleiding en ontwikkeling zijn dan bijvoorbeeld:

  • Welke competenties hebben de leerkrachten nodig om deze doelen te bereiken?
  • Welke scholing en training hebben zij nodig?
  • Hoe geeft de organisatie hier invulling aan?

In samenhang hiermee kijkt u welke instrumenten er zijn om het gesprek hierover aan te gaan. Welke cyclus hoort hierbij? Hoe beoordeelt u de ontwikkeling van de medewerker?

Meer informatie over een meerjarenbeleid professionele ontwikkeling

Teamontwikkeling

Een team bestaat uit een groep mensen die samenwerken. Dat klinkt eenvoudiger dan het soms is. Mensen verschillen van elkaar en samenwerken is niet altijd een logisch gevolg van samen ergens werken.

Hoe kan VGS ondersteunen bij de teamontwikkeling?

VGS brengt aan de hand van het DISC- en drijfverenmodel de persoonlijke drijfveren en gedragskenmerken binnen het team in kaart door het afnemen van een (digitaal) profiel. Uit dit profiel komt naar voren welke drijfveren men heeft, maar ook hoe teamleden in relatie tot de ander staan. Dit wordt in een teamoverzicht weergegeven. Teamleden krijgen inzicht in hun gedrag en leren vervolgens hoe ze, ondanks verschillen, toch tot een effectieve samenwerking kunnen komen.

Teamontwikkeling staat in het teken van gedrag en communicatie. Het doel is om elkaar beter te begrijpen. Het gevolg is dat mensen beter kunnen samenwerken en uiteindelijk hun taken beter kunnen vervullen.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.