VGS

Statuten

Iedere school gaat uit van een rechtspersoon. Vaak is dat een vereniging of stichting, soms een kerk. De rechtspersoon moet statuten hebben. Hier staan de bepalingen en grondregels in die het uitgangspunt vormen voor de organisatie. Het Burgerlijk Wetboek geeft richtlijnen (bijvoorbeeld dat een vereniging, in tegenstelling tot een stichting, leden heeft), maar de meeste afspraken worden op plaatselijk niveau gemaakt. In de statuten staat bijvoorbeeld:

  • Wat de grondslag is
  • Wie er lid kunnen worden
  • Hoe het bestuur wordt samengesteld

Het is verstandig om tijdig eenduidige statuten op te stellen. De organisatie kan hierop terugvallen wanneer er bijvoorbeeld onenigheid ontstaat over bepaalde zaken. De juridisch specialisten van VGS adviseren en ondersteunen scholen bij het opstellen van eenduidige statuten.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek met een juridisch specialist.

Instandhouding van scholen

Om een school in stand te kunnen houden, is het belangrijk dat de school door voldoende leerlingen wordt bezocht. De overheid heeft per gemeente vastgesteld wat het minimumaantal leerlingen van een school moet zijn. Als het aantal leerlingen onder deze norm komt, wordt de bekostiging van een school in principe stopgezet.
Gelukkig kent de wet ook diverse uitzonderingsbepalingen.

Vragen over krimp of groei

VGS werkt graag met u mee aan een oplossing wanneer het leerlingenaantal op termijn onder de instandhoudingsnorm dreigt te komen.

Ook wanneer u te maken hebt met een stijgend leerlingenaantal, kan VGS meedenken:

  • Is het mogelijk om een dislocatie te beginnen?
  • Is het mogelijk om een bestaande dislocatie op termijn te verzelfstandigen?

Hoe weet de organisatie of er groei of krimp te verwachten valt?

Het is belangrijk dat een school beschikt over een actuele leerlingenprognose. Aan de hand van deze prognose wordt duidelijk of een school in de gevarenzone komt of juist kan denken aan uitbreiding. Is dat het geval, dan kan er naar oplossingen gezocht worden.

VGS kan u adviseren en begeleiden bij het opstellen van de prognose. Daarnaast denken onze specialisten met u mee over de mogelijke vervolgstappen.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek met een juridisch specialist.

Bekostiging

De bekostiging van het onderwijs staat regelmatig in de politieke schijnwerpers. In de lobby met politici, PO-Raad en andere partijen wijst VGS op de voordelen van de lumpsumbekostiging.
VGS denkt daarnaast samen met de PO- en VO-Raad na over verbetering van het stelsel. Modernisering van de bekostigingssystematiek heeft voordelen, maar kan ook grote herverdeeleffecten voor scholen met zich meebrengen. VGS adviseert over beleidsmatige vragen die de bekostiging van scholen raken.

De arbeidsrechtspecialisten van VGS werken nauw samen met de financiële adviseurs van VGS, die op school- en bestuursniveau adviseren. Door deze intensieve samenwerking ontstaat er een korte lijn tussen dat wat leeft op de scholen en binnen de politiek.
VGS maakt de vertaalslag tussen de werkvloer en de politiek en kan daardoor effectief lobbyen.

Ervaart u grote afstand tot de politiek? Neem contact met ons op voor meer informatie over de lobby en hoe uw schoolorganisatie daar baat bij heeft.

Fusie

Soms kan een fusie meerwaarde opleveren. Bij een scholenfusie gaan twee scholen als één school verder. Een andere variant is de bestuurlijke fusie. De school blijft zelfstandig, maar het bestuur van de school wordt overgedragen aan een andere rechtspersoon.

Vanaf het moment dat de vraag naar de eventuele meerwaarde van een fusie opkomt, kan VGS u ondersteunen bij de vervolgstappen die gezet moeten worden:

  • In kaart brengen van de mogelijkheden
  • Eventuele samenwerkingspartners benaderen
  • Ondersteunen bij de overgang van de ene rechtspersoon naar de andere (in het geval van bestuurlijke samenwerking)
  • Ondersteunen bij het samenvoegen van de scholen (in het geval van een scholenfusie)

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek met een juridisch specialist.