Dienstverlening en tarieven

Service Level Agreement
Klik hier voor onze SLA 2017


Dienstverlening

Bestuurs- en schooladministratie

 1. De verzorging van de bestuursadministratie. Het bijhouden van een vast bestand met stamgegevens per bestuur.
 2. De verzorging van de schooladministratie. Het bijhouden van een vast bestand met stamgegevens per school en het up-to-date houden van de Basis Registratie INstellingen (BRIN) bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur  en Wetenschap.


Salarisadministratie

 1. Het verzorgen van de bruto/nettoberekening van de beloningen aan werknemers en de uitbetaling daarvan.
 2. Het  verzorgen van de afdrachten van o.a. loonheffingen en premies.
 3. Het  verzorgen van doorbelasting van loonkosten.
 4. Informatieverstrekking aan werknemers. Salarisspecificaties worden verstrekt uiterlijk in de maand die volgt op die waarin mutaties hebben plaatsgevonden, de jaaropgave wordt voor 1 maart van het nieuwe jaar verstrekt.
 5. Informatieverstrekking aan de werkgever. Naast standaardgegevens betreft dat bijvoorbeeld: Het op verzoek, binnen een termijn van vier weken, behulpzaam zijn bij het verzorgen van aanvragen om uitkering op grond van bepalingen in:
  – De ABP-wet: invaliditeitspensioen, ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen;
  – Het kaderbesluit rechtspositie PO;
  – De CAO-RPO;
  – De Werkloosheidswet: werkloosheidsuitkering;
  – WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen);
  – Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU)- regeling;
  – Loonkostenberekening voor het geval een personeelslid ten laste van een bepaalde subsidie of budget moet worden gebracht;
  – Het behulpzaam zijn bij het indienen van een vergoedingsverzoek bij BWGS c.q. Participatiefonds (tegen uurtarief);
 6. De verzorging van informatieverstrekking aan derden.


Personeelsadministratie

 1. De uit te voeren werkzaamheden bij aanstelling. Als een nieuwe benoeming voor de sluitingsdatum van de maand is aangeleverd bij de VGS, ontvangt de werkgever een akte van benoeming uiterlijk op de laatste dag van de betreffende maand. Voorwaarde bij een nieuwe benoeming is dat alle stukken door de werknemer compleet zijn aangeleverd voor de sluitingsdatum.
 2. De periodiek uit te voeren werkzaamheden. Voorbeeld is de bewaking van actietermijnen met betrekking tot de Wet Poortwachter bij langdurige zieken en het attenderen daarop en het bewaken van het aflopen van tijdelijke dienstverbanden.
 3. De uit te voeren werkzaamheden bij ontslag.
 4. De overige uit te voeren werkzaamheden. Zoals het verzorgen van de uitbetaling van gratificaties, extra uitkeringen en extra inhoudingen.


Bekostigingsadministratie

 1. De verzorging van informatie voor de personele bekostiging.
 2. De verzorging van de vergoedingen voor exploitatiekosten.


Financiële administratie

 1. De verzorging van het betalingsverkeer;
 2. De verzorging van de registratie van kosten en opbrengsten, uitgaven en ontvangsten. Het voeren van een aparte boekhouding per school volgens een gestandaardiseerd rekeningschema, zodanig, dat de rechten en de verplichtingen van de scholen afzonderlijk kunnen worden vastgesteld. Met schoolspecifieke wensen kan rekening worden gehouden;
 3. De verzorging van informatieverstrekking;
 4. De interne informatieverstrekking: het eenmaal per jaar opstellen van een jaarrekening per school, het verstrekken van periodieke kostenoverzichten per school met  een vergelijking van de gemaakte met de begrote kosten, het terugvorderen van OZB en het op verzoek verzorgen van de debiteurenbewaking en eventueel -incasso;
 5. De externe informatieverstrekking, zoals het op verzoek incidenteel verstrekken van informatie betreffende kosten en vergoedingsgegevens aan daartoe bevoegde overheidsinstanties.


Aanvullende dienstverlening

Hierbij moet u denken aan het verzorgen (periodiek of jaarlijks) van de declaratie voor gemaakte loonkosten bij een derde, zoals bijv. een gemeente, schoolbegeleidingsdienst, e.d. Verder een loonkostenberekening voor het geval één of meerdere personeelsleden ten laste van een bepaalde subsidie of budget moet worden gebracht, het behulpzaam zijn bij het indienen van een vergoedingsverzoek bij BWGS c.q. Participatiefonds, het verrekenen van bedragen uit hoofde van het cafetariasysteem, het verzorgen van de inning van zogenaamde “eigen middelen”, zoals ledencontributie, ouderbijdragen, vervoersbijdragen, zwemgelden, schoolreisgelden e.d. Dit kan plaatsvinden middels facturatie of automatische incasso. Ook de follow-up (betalingsherinneringen, volledigheidscontrole) kan door VGS Administratie worden verzorgd. Maar ook zaken als het terugvorderen van BTW en dividendbelasting en het opstellen van leerling-prognoses vallen onder aanvullende dienstverlening. Daarnaast verzorgt VGS administraties voor peuterspeelzalen en schippersinternaten.