VGS algemeen

De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) is opgericht op 4 januari 1921 door ds. G.H. Kersten (1882-1948). Deze voorman van de Gereformeerde Gemeenten had tot doel om scholen te stichten waar ouders, naar de belofte bij de doop gedaan, hun kinderen heen konden sturen om onderwijs bij de Bijbel te ontvangen.

Ds. Kersten benadrukt die wens tot eigen scholen vele malen in toespraken en in de Saambinder, het orgaan van de Gereformeerde Gemeente. Omdat de Bijbel uit de openbare school is verdwenen moeten er christelijke scholen komen. ‘Daarom roepe men om de christelijke school. Alleen op die school staat het gehele onderwijs onder de beademing van Gods Woord. Het gaat niet om een openbare school plus wat godsdienstonderwijs, maar om een school waar het onderwijs doorzuurd is van het zuurdeeg des Woords’.

Tot in de jaren 70 van de vorige eeuw was de VGS een organisatie van vrijwilligers. Mannen uit de kring die in hun avonduren scholen stichtten, ondersteunden en vragen beantwoorden. In 1976 werd de eerste bureaumedewerker benoemd. Al snel werden er meer medewerkers aangesteld, vooral juristen omdat daar vanuit de scholen het meest behoefte aan was. In de jaren 90 is gestart met de dienstverlenende tak van de VGS door een administratiekantoor te beginnen. Sinds de invoering van de lumpsum in 2006 is daar een afdeling financieel advies en hrm-advies bij gekomen.

Door deze groei is de VGS een veelzijdige en daardoor unieke organisatie. Enerzijds vindt er belangenbehartiging in ‘Den Haag’ plaats en kunnen scholen bellen naar de helpdesk, anderzijds worden er administratiepakketten verkocht en vindt advisering plaats op financiën en hrm terrein. Daarom kan de VGS het christelijk/reformatorisch onderwijs optimaal vertegenwoordigen en ondersteunen.

Geschiedenis VGS

Ontstaan
De grondlegger van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) was ds. G.H. Kersten. Hij was het die op 4 januari 1921 de oprichtingsvergadering te Krabbendijke voorzat en vanaf dat moment tot aan zijn overlijden in 1948 voorzitter is geweest van de VGS, bij velen beter bekend als de scholenbond.

Was er in het begin slechts een gering aantal schoolbesturen aangesloten, dit aantal groeide zeer snel, zodat in 1931 een eigen Commissie van Beroep kon worden geïnstalleerd en in 1934 de VGS bij Koninklijk Besluit werd erkend als borgstellingsorganisatie.

Het bestuur van de VGS bestond aanvankelijk geheel uit leden van de Gereformeerde Gemeenten. Later is, mede in verband met de erkenning door de overheid van de Kweekschool De Driestar, het bestuur van de VGS interkerkelijk geworden. Het bestuur bestaat thans uit personen behorende tot de Gereformeerde Gemeenten, de Hersteld Hervormde Kerk/Protestantse Kerk Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Naast haar adviserende werkzaamheden ten bate van de schoolbesturen ontplooide de VGS vele activiteiten ten dienste van het gereformeerde onderwijs (thans aangeduid als reformatorisch onderwijs). Zo verzorgde zij vanaf 1950 de examens voor de Na-akte (later genoemd het diploma christelijk onderwijs).

In 1973 verscheen in samenwerking met de Gereformeerde Onderwijzers- en Lerarenvereniging (GOLV) het onderwijsblad “De Reformatorische School” (DRS).

Door de toenemende regelgeving vanuit de overheid werd de noodzaak van een eigen bureau steeds meer gevoeld. In 1976 besloot het VGS-bestuur dan ook tot het aanstellen van een algemeen secretaris.

Belangrijk voor het reformatorisch onderwijs is geweest het advies van de Onderwijsraad in 1979, gegeven op verzoek van de staatssecretaris K. de Jong Ozn, waarin de raad het reformatorisch onderwijs als een afzonderlijke denominatie erkende.

BGS/DGS en AGS
Met de komst van het basisonderwijs werd in het onderwijsveld steeds meer de behoefte gevoeld aan schoolbegeleidingsdiensten. Op initiatief van de VGS kon in 1982 een eigen schoolbegeleidingsdienst (BGS) gestart worden. Niet onvermeld mag blijven de Stichting Dienstverlening Gereformeerd Schoolonderwijs (DGS) die activiteiten ontplooit ten dienste van het voortgezet onderwijs.

Voortgaande deregulering en de daarmee samenhangende autonomievergroting in het onderwijs hebben de behoefte doen ontstaan aan een administratiekantoor voor het reformatorisch onderwijs.
In 1992 is door de VGS besloten tot oprichting van een Administratiekantoor Gereformeerd Schoolonderwijs (AGS). Op 9 juli 1992 is deze organisatie officieel opgericht. Per 1 januari 1993 werd AGS voor de aangesloten scholen operationeel.

Door de oprichting van het AGS kon worden voorzien in een totaal pakket aan dienstverlening:

  • Salaris- en personeelsadministratie (pakket I);
  • Financiële administratie (pakket II);
  • Een combinatie van de salaris-, personeels- en financiële administratie (pakket III).

BWGS
In 1997 is de Stichting Beheersing Wachtgeldvolume Gereformeerd Schoolonderwijs (BWGS) opgericht, die ten doel heeft het wachtgeldvolume van de bij deze stichting aangesloten schoolbesturen te minimaliseren.

Fusie VGS en AGS
Voor besturen en scholen bleek het in de praktijk niet altijd duidelijk te zijn of men bij de VGS of bij het AGS moest zijn met vragen op het gebied van huisvesting, formatie, ICT etc. Op sommige terreinen vond inderdaad enig overlap plaats. Na intensief onderzoek is besloten de VGS en het AGS te laten integreren en één loket te creëren. Op 1 januari 2003 vond de officiële fusie plaats. Vanaf deze datum werd het AGS opgeheven.

Recent verleden
In 2005 startte de VGS, vooruitlopend op de invoering van lumpsumfinanciering in het primair onderwijs per 1 augustus 2006, met het aanbieden van diensten van financieel beleidsmedewerkers (FBM). Deze dienstverlening stelde besturen en directies in staat om de vaak ontbrekende controllerfunctie extern in te laten vullen. Hieraan bleek grote behoefte onder scholen waardoor de afdeling snel groeide. Vanaf 2009 kwam daar hrm-dienstverlening bij omdat aan het personeelsbeleid van overheidswege steeds hogere eisen worden gesteld.

Door deze ontwikkelingen kent de VGS op dit moment drie hoofdactiviteiten.

  • Het verlenen van diensten op financieel gebied en het verzorgen van de financiële administratie van scholen (Financieel Management)
  • Het verlenen van diensten op HRM-terrein en het verzorgen van de personeels- en salarisadministratie van scholen (Personeelsmanagement)
  • Belangenbehartiging en visievorming (Profielorganisatie)