12 september 2017

Liquidatiebepaling in de statuten: voorwaarde voor ANBI

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs, ProActive

Onder voorwaarden kan ook een vereniging of stichting waar een school vanuit gaat in aanmerking komen voor de zogenaamde ANBI-status. Een ‘ANBI’ is een zogenaamde algemeen nut beogende instelling. Het hebben van de ANBI-status betekent onder andere dat giften die aan zo’n instelling worden gedaan, voor de schenker voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn. En: ANBI-instituten zelf hoeven bijvoorbeeld geen schenk- of erfbelasting te betalen.

In eerdere artikelen  is reeds aangegeven dat om een ANBI-status te verkrijgen en/of te behouden aan een aantal voorwaarden dient te worden voldaan. Het is de VGS gebleken dat in ieder geval één regel door de Belastingdienst zeer strikt wordt toegepast. Die heeft betrekking op dat wat er met een positief saldo van een vereniging of stichting moet gebeuren als die wordt opgeheven. In de regelgeving is opgenomen dat uit de statuten:

‘van de instelling blijkt dat bij opheffing van de instelling een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft’.

De Belastingdienst verbindt hieraan in de ogen van de VGS de veel te vergaande eis dat deze passage min of meer letterlijk in de statuten dient te worden opgenomen. Een zinssnede in de statuten waarin bijvoorbeeld ook een link met de grondslag wordt gelegd, wordt niet aanvaard. Wel is het zo dat voor statuten die dateren van voor 22 juni 2012 vooralsnog uitzonderingen op deze strikte voorwaarden worden toegelaten. Worden ze echter aangepast, dan dient ook het onderhavige voorschrift te worden meegenomen.

De scholen met een ANBI-status wordt geadviseerd hun statuten hierop te bezien en ze eventueel aan te passen. Gaat u (bijvoorbeeld vanwege de overgangsbepaling) nu nog niet tot aanpassing over, dan dient wel bewaakt te worden dat dit op zekere termijn wel gebeurt. Voor nadere informatie en/of een juridische check van uw statuten kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met mr. Jan Macdaniel MA
  j.macdaniel@vgs.nl
  0180-44 26 59
  06-13 14 79 19