19 februari 2018

DUO publiceert vergelijkende financiële cijfers schoolbesturen

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs

Op haar website heeft DUO de jaarcijfers 2016 van alle schoolbesturen gepubliceerd. Oftewel, de actuele financiële positie van de sector als geheel en van de schoolbesturen afzonderlijk is door een ieder in te zien! De publicaties bevatten tevens vergelijkende cijfers uit de periode 2012-2015.

Bent u benieuwd naar het exploitatieresultaat van bestuur X in 2014? Of naar het weerstandsvermogen van bestuur Y in 2016? Of wellicht naar de ontwikkeling van de huisvestingsratio van uw eigen school, afgezet tegen het landelijk gemiddelde? U vindt het allemaal in de online gepubliceerde databestanden.

Sector
Het is met deze data mogelijk om de gegevens van de sector als geheel te bekijken. Deze gegevens zijn over een periode van 5 jaar opgenomen. Er zijn zowel geaggregeerde gegevens van het primair onderwijs als van het voortgezet onderwijs beschikbaar.

Gegevens per schoolbestuur
Daarnaast zijn er interessante A4-tjes per schoolbestuur in te zien. Hierop staan alle balansgegevens en de staat van baten en lasten in hoofdposten over de periode 2012-2016. Ook zijn diverse kengetallen opgenomen, eveneens over een periode van 5 jaar en afgezet tegen het gemiddelde van een groep vergelijkbare schoolbesturen. De in PDF getoonde gegevens zijn tevens te vinden in Excel-documenten met cijfers afkomstig uit de jaarrekeningen van afgelopen jaren

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Corwin van Strien MSc
  c.vanstrien@vgs.nl
  0180-44 26 61
  06-36 58 54 73