VGS Begroot. Doet u mee?

Op een gebruiksvriendelijke manier aan de hand van deugdelijke grondslagen een integrale schoolbegroting opstellen waarmee scenarioanalyse mogelijk is? Met de webapplicatie VGSBegroot.nl wordt dit realiteit.

Meer informatie

Voorziening BAPO - RJ271 2 jaar uitgesteld

19 maart 2009

Elk bevoegd gezag heeft een schrijven ontvangen van het ministerie OCW inzake de voorziening BAPO (kenmerk brief: AD/104458, gedateerd op 26 februari 2009). In deze brief wordt kenbaar gemaakt dat er een overgangsregeling wordt gehanteerd inzake RJ271. Deze overgangsregeling is noodzakelijk daar de Raad voor de Jaarverslaggeving niet akkoord gaat met het voorstel van het ministerie inzake de correctie van 2% baten (welke als aannemelijk wordt beschouwd als onderdeel van de personele bekostiging). Deze overgangsregeling geldt voor het verslagjaar 2008 en 2009.

In dit artikel wordt via vraag & antwoord duidelijk gemaakt wat deze overgangsregeling voor u en uw school betekent.

Voor het kalenderjaar 2008 en 2009 wordt de huidige berekening (als 2007) gehanteerd. Er is dus nog geen sprake van eerder genoemde forse verschuivingen van het vermogen. Hierbij zijn een tweetal varianten mogelijk:

 1. Onze school heeft reeds een voorziening BAPO, wat moet ik nu doen?
  De voorziening per 31-12-2007 zal door uw relatiebeheerder PSA geactualiseerd worden. De hoogte van deze voorziening zal verwerkt worden in de jaarrekening en de grondslagen zullen hieraan geconformeerd worden.
   
 2. Onze school heeft geen voorziening BAPO, wat moet ik nu doen?
  Er dient een bestendige gedragslijn gehanteerd te worden wat inhoudt dat u nu geen voorziening dient op te nemen. U kunt volstaan met een jaarrekening zonder voorziening BAPO, hiervan zal in de niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen melding gemaakt worden.
   
 3. In de brief wordt gesproken over een berekening conform de nieuwe eisen, hoe werkt dit?
  In overleg met de accountants is door de VGS een model ontwikkeld conform de nieuwe eisen (zoals vermeld op pagina 3 van de eerder genoemde brief). Voor iedere school zal een berekening gemaakt worden, hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verplichting en de te ontvangen lumpsumbekostiging. Indien het saldo van de verplichting minus de te ontvangen bekostiging negatief is, zal de voorziening gesteld worden op nihil. De hoogte van de voorziening zal worden opgenomen in de toelichting op de jaarrekening. Deze berekening, conform de nieuwe eisen, heeft geen enkel effect op uw resultaat en/of vermogen. Op basis van de gemaakte berekeningen heeft het ministerie enigszins zicht op de omvang van de BAPO-verplichtingen en het effect dat de berekeningswijze heeft op de vermogenspositie van de instellingen. Mede op basis van deze informatie zal de discussie over een oplossing vanaf verslagjaar 2010 gevoerd worden.
   
 4. Hoe zit het met de voorziening ouderschapsverlof en spaarverlof?
  Deze beide voorzieningen worden verwerkt conform 2007.
   
 5. Ik heb iets gehoord over voorziening jubileumuitkering, hoe gaat dit in zijn werk?
  Iedere school is verplicht om per 31 december 2008 een voorziening jubileumuitkering te vormen, dit resulteert in een zogenaamde stelselwijziging. De hoogte van de voorziening wordt bepaald door het aantal FTE’s per 31 december 2008 maal een vast bedrag, per FTE, van € 600,-. De voorziening zal ten laste gebracht worden van het eigen vermogen.

Klik hier voor de brief van het ministerie van OCW inzake de BAPO-voorziening.

Namens de jaarwerkgroep,

Mw. W. van Dalen
T 0180-44 26 45
E
e.vandalen@vgs.nl