Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen

In 2017 zal het wetsvoorstel  “Meer ruimte voor nieuwe scholen” door beide Kamers behandeld worden. Dit wetsvoorstel biedt nieuwkomers meer mogelijkheden om een eigen school te starten, los van een denominatie. Via de website hebben we steeds laten weten daar geen voorstander van te zijn. Dat heeft voor een aantal VGS-scholen ingrijpende gevolgen. Mocht het wetsvoorstel onverhoopt door het parlement worden aanvaard (wat nog niet zeker is), dan dient naar de mening van de VGS voor de scholen glashelder te zijn wat de gevolgen op de verschillende terreinen zijn. Daarom zullen de lobbyactiviteiten van de VGS worden geïntensiveerd, zodra het advies van de Raad van State bekend is. Dan zal immers ook het definitieve wetsvoorstel naar de Tweede Kamer worden verzonden. Naar verwachting zal dat in het voorjaar 2017 zijn.

De VGS wil in de vele gesprekken met OCW en landelijke politici het belang van een integrale visie blijven benadrukken. Die wordt in het huidige wetsvoorstel namelijk gemist. De voorstellen van staatssecretaris Dekker kunnen immers niet los gezien worden van wijzigingen in het bekostigingsstelsel, de huisvestingsregels en wettelijke instandhoudingsbepalingen. De VGS wil de krachten bundelen met de sectorraden en andere besturenorganisaties bij het bepleiten van een integrale aanpak.

Daarnaast wil de VGS met individuele scholen de toekomstige mogelijkheden verkennen. In het bijzonder met scholen die nu gebruik maken van uitzondering ‘laatste school van een richting’, als ook met scholen die in de toekomst te maken krijgen met de gevolgen van de nieuwe wet. Niet alleen op individueel niveau, maar ook op strategisch landelijk niveau zal de VGS meedoen in de Expertgroep artikel 23 Grondwet aan de doordenking van het nieuwe wetsvoorstel. Verder zal in de VGS-netwerkgroep leerlingenvervoer de expertise vanuit verschillende schoolcommissies leerlingenvervoer worden gebundeld.

Accenten voor 2017
Lag in 2016 het VGS-accent met name op de gevolgen die het wetsvoorstel heeft voor het voortbestaan van kleinere reformatorisch-christelijke basisscholen, voor 2017 willen we daarnaast ook in samenspraak met andere identiteitsgebonden organisaties aandacht schenken aan het behoud van de mogelijkheid om eigen kerndoelen te kunnen opstellen. Ter toelichting: de kerndoelen zijn een onderdeel van de wet, waarbij er ruimte is om die kerndoelen deels op een eigen manier in te vullen. Zo blijft de mogelijkheid bestaan om vanuit de eigen identiteit les te geven. De politiek stelt de vrijheid van die kerndoelen steeds meer ter discussie, dus het is maar de vraag of de huidige ruimte blijft bestaan. Daarvoor zal de VGS steeds aandacht vragen bij de politiek, want de VGS hecht zeer aan het continueren van deze wettelijke substitutiemogelijkheid (eigen invulling kerndoelen). Dit juist ook in het licht van discussies over thema’s als goed burgerschap en seksuele diversiteit.

Activiteiten 2017

  • Intensieve lobbyactiviteiten met accent op behoud mogelijkheid eigen kerndoelen
  • Regioavonden beleggen over consequenties wetsvoorstel voor VGS-scholen
  • Met individuele scholen toekomstige wettelijke mogelijkheden verkennen
  • Strategische doordenking wetsvoorstel in landelijke Expertgroep artikel 23 Grondwet
  • Bundeling expertise rond leerlingenvervoer in VGS-netwerkgroep leerlingenvervoer

Klik hier voor nieuwsartikelen inzake dit wetsvoorstel.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met mr. Wim Voorwinden
  w.voorwinden@vgs.nl
  0180-44 26 63
  06-42 38 15 50