Tweede Kamerverkiezingen 2017

In maart 2017 stonden de landelijke Tweede Kamerverkiezingen op de agenda. Gelet op de huidige discussies in Den Haag is al wel duidelijk dat rond het sluiten van het regeerakkoord het over onderwijsvrijheid zal gaan. Meer specifiek is de kans aanwezig dat onderwerpen als toelatingsbeleid, de acceptatieplicht van leerlingen, de onderwijsinhoud en het leerlingenvervoer de nodige aandacht zullen krijgen.

Daarom verdienen de Tweede Kamerverkiezingen en de gevolgen daarvan voor de VGS-scholen de bijzondere aandacht van de VGS als belangenbehartiger voor deze scholen.

We willen in Den Haag actief de belangen van het onderwijs op de school voor reformatorisch/christelijk onderwijs voor het voetlicht brengen. Dat willen we op diverse manieren gaan doen.

In het bijzonder willen we invloed uitoefenen en de (in)formateurs laten weten wat de belangrijke punten zijn voor het reformatorisch/christelijk onderwijs. Zodra bekend is wie de onderwijswoordvoerders van de verschillende partijen zijn, zullen we deze Kamerleden benaderen voor een gesprek waarin we als belangenbehartiger de standpunten op het gebied van de vrijheid van onderwijs willen uitdragen en het belang daarvan benadrukken. Daartoe houden we de onderwijsthema’s in de verkiezingsprogramma’s goed in de gaten. Vervolgens nodigen we deze Kamerleden uit op een VGS-school, waardoor ze goed geïnformeerd zijn over het feit hoe een reformatorisch/christelijke school functioneert. Naast deze Kamerbrede contacten willen we ook de goede relatie die VGS heeft met de christelijke partijen verder onderhouden en verstevigen, in het bijzonder met de SGP. Contacten met de Eerste en Tweede Kamerleden van die fracties, maar ook met hun fractiemedewerkers, zullen worden gecontinueerd en verdiept, waarbij we hen willen ‘voeden’ en ondersteunen bij het uitdragen van de standpunten rondom de bovengenoemde thema’s.

Daarnaast willen we als netwerkorganisatie in het kader van de belangenbehartiging op thema’s contacten leggen en/of allianties aangaan met de onderwijsraden (PO-raad en VO-raad), met andere profielorganisaties (waaronder Verus en VBSO/KOC) en natuurlijk ook met aan VGS verwante organisaties, zoals de RMU, de Reformatorische Oudervereniging, Berséba en Driestar educatief. Dit alles om de onderlinge verbindingen te zoeken.

Wat betekent het voor de scholen?
Wat gaat u als achterban van de VGS merken van deze activiteiten?  Via de website, nieuwsbrieven en de contacten in het veld willen we onze achterban intensief gaan informeren over al deze activiteiten. Meteen gesprek met een politicus willen we inzicht bieden in wat voor acties we ondernemen om de belangen van het reformatorisch/christelijk onderwijs te behartigen. Vooral willen we daarbij duidelijk maken wat politieke beslissingen voor de scholen betekenen, en willen we daarin de nodige ondersteuning bieden.

Activiteiten 2017

  • Tijdens formatietraject kabinet standpunten vrijheid van onderwijs uitdragen
  • In gesprek met nieuwe onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer
  • Contacten met christelijke partijen continueren en verdiepen en hen ‘voeden’
  • Op thema’s contact leggen c.q. samenwerken met raden en organisaties
  • Informeren leden over ontwikkelen en ingezette acties VGS

Klik hier voor nieuwsartikelen inzake dit onderwerp.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Pieter Moens
  p.moens@vgs.nl
  0180-44 26 55
  06-30 58 55 00