School en kerk: krachtenbundeling

School en kerk: elkaar versterken en wederzijds informeren, met elkaar voor één zaak staan. Het belang daarvan wordt steeds meer gezien, maar in de praktijk gaat dat ook wel eens stroef. Wat is er dan aan de hand, hoe kan dit worden opgelost en hoe kunnen de krachten worden gebundeld? Wie is in de relatie kerk en school verantwoordelijk voor of heeft zeggenschap over welk onderwerp? Aan deze vragen willen we in 2017 opnieuw aandacht besteden, waarin we een verdiepingsslag willen maken.

De vragen hierover zijn mede ontstaan door de wettelijk verplichte invoering van de scheiding van bestuur en toezicht. Kerken kunnen ervaren dat ze daardoor meer op afstand van het besturen van de school zijn komen te staan, en dat scholen vanwege het nieuwe bestuursmodel een andere rol hebben gekregen.
Nu is de VGS altijd voorstander geweest van een goede relatie tussen kerk en school. Om een verdiepingsslag te maken, zal daarom onderzocht worden hoe het zit met de wederzijdse samenwerking tussen kerk en school en de onderlinge betrokkenheid. De VGS zal daartoe het gesprek aangaan met de leden. In dit onderzoek en de gesprekken zullen ook de aanbevelingen die in de brochure ‘Relatie kerk en school’ uit 2016 al zijn gedaan, nadrukkelijk een plaats te krijgen. We willen kijken hoe en waar we de kerken en scholen nog beter van dienst kunnen zijn om de krachten te bundelen met respect voor ieders verantwoordelijkheid. De uitkomsten zullen we communiceren met de achterban, waarbij we ook meenemen in hoeverre wel of geen actie gewenst is ten aanzien van gesignaleerde knelpunten. Het doel van dit alles is om vanuit een gemeenschappelijk belang met nieuw elan gezamenlijk te staan voor het onderwijs aan onze kinderen naar Schrift en belijdenis.

Gelet op de actuele maatschappelijke discussies over de privacywetgeving, zal ook de uitwisseling van informatie versus het ambtsgeheim een plaats krijgen in de activiteiten voor 2017. Een nauwe samenwerking tussen kerk en school kan bijvoorbeeld aan de hand zijn in het kader van het gezamenlijk signaleren en werken aan oplossingen van gezinsgerelateerde problemen van kinderen. Kun je zomaar gegevens uitwisselen? Wat mag wel en niet? Vragen rond de privacy spelen dan ook een belangrijke rol in de contacten tussen kerk en school. De vraag is hoe je, in het belang van een leerling van de bestaande dwarsverbanden tussen kerk en school gebruik kunt maken ter oplossing van een probleem, zonder daarbij het ambtsgeheim en de privacywetgeving te schenden. De VGS wil dat onderzoeken en u daarover voorlichten.

Aanleiding
In 2016 heeft de VGS de brochure ‘Relatie kerk en school’ uitgebracht. Daarin is, naast onder andere het plaatsen van een aantal Bijbelse en historische noties bij de relatie kerk en school, onder andere ook aandacht besteed aan de herwaardering van die relatie. Nu blijken echter in de praktijk de wederzijdse verwachtingen toch nog wel eens uiteen te lopen. Wat is ieders verantwoordelijkheid? En hoever gaat die verantwoordelijkheid (niet)? Dat geeft veel verwarring. Daarom dit speerpunt.

Activiteiten 2017

  • Onderzoek doen naar aard en omvang knelpunten in relatie kerk-school en hierop actie zetten waar mogelijk
  • Inzetten op het oplossen van die knelpunten om relatie te verbeteren
  • Symposium kerk en school
  • Nieuwsbrief voor de kerken: daarin o.a. vermelden stand van zaken onderzoek
  • Informeren over privacyaspecten in de relatie kerk en school en daaromheen

Klik hier voor nieuwsartikelen inzake dit onderwerp.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met mr. Jan Macdaniel MA
  j.macdaniel@vgs.nl
  0180-44 26 59
  06-13 14 79 19