(Sociale) Veiligheidsbeleid binnen de scholen

Sinds 1 augustus 2015 is de wet Sociale Veiligheid van kracht. Scholen zijn veelal nog onbekend met de inhoud van deze wet, wat er precies verandert en wat voor consequenties de wet heeft. Daarom wordt in 2016 ingezet op voorlichting en op toerusting van de scholen over het thema (sociale) veiligheid binnen de school.

Scholen moeten dus uitwerking gaan geven aan de nieuwe wet. De meest omvangrijke taak betreft het voeren van integraal veiligheidsbeleid. Om de scholen hierbij te ondersteunen worden in 2016 diverse activiteiten ontplooid. Er wordt over het thema een seminar georganiseerd om de achterban voor te lichten over de nieuwe wet en wat scholen moeten doen in het licht van de nieuwe wetgeving en het nieuwe toezichtskader van de Inspectie. Naast het seminar zal het veld worden voorgelicht en toegerust over het thema, met name via de website. Hiervoor worden onder andere de ontwikkelingen bij de inspectie nauwgezet gevolgd: wat wordt het nieuwe toezichtskader en waar moeten scholen op letten? Daarnaast wordt bekeken of de ‘Handreiking Sociale Veiligheid’, die de VGS in 2014 heeft ontwikkeld, een update behoeft. Met dit document hebben scholen een opstart bij het ontwikkelen van eigen veiligheidsbeleid. Ook zal worden ingezet op ondersteuning aan scholen bij het opstellen van een eigen veiligheidsbeleid, zodat dit voldoet aan de nieuwe wetgeving, maar ook past bij de identiteit van de school.

Natuurlijk is het geen doel op zich om te werken met protocollen, procedures, documenten, monitoring en vragenlijsten. Het gaat erom wat leerkrachten, leerlingen en ouders in de praktijk ervaren. Het moet zichtbaar en voelbaar zijn op school dat er liefde is tot de naaste met tere zorg voor elkaar, gedreven vanuit die ene Bron van liefde. Als je zo’n school hebt, is veiligheid vanzelfsprekend en is onveiligheid teruggebracht tot hooguit een paar incidenten per jaar.


Activiteiten

  • Organiseren seminar over Sociale Veiligheid
  • Voorlichting en toerusting over (sociale) veiligheid
  • Volgen ontwikkelingen nieuw toezichtskader inspectie
  • Ondersteuning bij opstellen veiligheidsbeleid
  • Updaten Handreiking Sociale Veiligheid indien nodig


Nieuwe wet Sociale Veiligheid per 1 augustus 2015

Scholen hebben er in elk geval de volgende drie basistaken bijgekregen. Ze moeten naast het voeren van integraal veiligheidsbeleid ook de veiligheid van leerlingen monitoren en een anti-pestcoördinator aanstellen, die het beleid rond pesten coördineert en als aanspreekpunt geldt. De inspectie gaat de wet de komende tijd verder operationaliseren. Op dit moment is nog niet bekend wat de inspectie op basis van deze wet aan de scholen gaat vragen. Wel is bekend dat de inspectie vanaf augustus 2016 zal gaan toezien op de naleving van de nieuwe regels over veiligheid.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met mr. Tineke Mulder
  t.mulder@vgs.nl
  0180-44 26 50
  06-44 27 60 06