Onderwijstoezicht

Voor het jaar 2016 heeft de Onderwijsinspectie een aantal flinke uitdagingen op haar bordje liggen. Het toezicht moet worden vernieuwd nu de inspectiewet van de Tweede Kamerleden Bisschop, Van Meenen en Rog is aangenomen. Dit betekent een fundamenteel andere kijk naar inspectietoezicht en naar het onderwijsveld. Heel praktisch gezien moeten de toezichtkaders hierop worden aangepast. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de Ringen waarin de VGS participeert. Inzet van de VGS is dat er een toezichtskader komt waarin het onderscheid tussen wettelijke eisen en de visie van de Inspectie heel helder is gemaakt. Daarnaast moet het een eenvoudige en helder kader zijn wat voor directeuren en bestuurders eenvoudig te lezen is.

Er wordt gewerkt aan een brochure over dit thema. Daar komt in te staan op welke wijze directeuren het toezichtkader moeten lezen. Daarnaast staan er tips in hoe de inspectie tegemoet kan worden getreden. Tijdens het te organiseren seminar wordt deze brochure gepresenteerd en worden de thema’s uit de brochure tijdens het seminar toegelicht.

De VGS verricht namens de aangesloten scholen een aantal taken op Inspectie-terrein:

  • De VGS neemt deel aan het ringenoverleg. Daarin spreekt de Inspectie met het onderwijsveld, waaronder PO-raad, VO-raad, Verus en VOS/ABB. Dit vindt ongeveer 4 maal per jaar plaats. De nieuwe plannen van de Inspectie worden ontvouwd. Daarnaast worden nieuwe toezichtkaders besproken. Het is een goede gelegenheid om het VGS-geluid in die kring naar voren te brengen.
  • Scholen bellen regelmatig naar de VGS met vragen rondom inspectie. Dit kan gaan over het rapport dat de school heeft ontvangen of een algemene vraag.
  • Er is een netwerkgroep Inspectie. Deze bestaat uit directeuren en staat onder leiding van de VGS. Door deze groep worden recente ontwikkelingen besproken en wordt nagedacht over de vraag hoe het hele scholenveld kan profiteren van de kennis die de VGS opdoet in de netwerken.
  • Actualiteiten worden gevolgd en hierover worden nieuwsberichten geplaatst.


Deugdelijkheidseisen PO en VO

Hier vindt u de deugdelijkheidseisen PO en VO opgenomen. Dit zijn de eisen waaraan een school wettelijk moet voldoen om voor bekostiging in aanmerking te komen. Deze lijst is handig om geraadpleegd te worden bij inspectiebezoek. Het maakt voor een school helder inzichtelijk welke wettelijke eisen aan het onderwijs gesteld worden.


Activiteiten 2016

  • Organiseren seminar inspectietoezicht april/mei 2016
  • Ondersteuning scholen bij reactie op inspectierapporten
  • Uitgeven brochure/handreiking Inspectie. Presentatie op seminar
  • Participatie VGS in ringenoverleg inspectie OCW


Netwerk Onderwijsinspectie

Vorig jaar heeft de VGS de netwerkgroep Onderwijsinspectie in het leven geroepen. In dit netwerk zijn zowel het reformatorisch primair als het voortgezet onderwijs vertegenwoordigd en er worden diverse thema’s die met de onderwijsinspectie te maken hebben besproken en met het veld worden gesondeerd. Op deze manier wil de VGS voeling houden met wat in de achterban leeft en kunnen de scholen onderling ervaringen delen en kennis op doen.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met drs. Gijsbert Vonk
  g.vonk@vgs.nl
  0180-44 26 44
  06-47 89 83 34