Aanpassing Identiteitsprofiel

In 2010 heeft de VGS een brochure uitgebracht met daarin opgenomen haar nieuwe Identiteitsprofiel. Een document dat aangeeft waar het geheel van het reformatorisch onderwijs op hoofdlijnen, voor staat. Een document dat op de juridische houdbaarheid is getoetst, dat gebruikt kan worden om omstanders te laten zien waar dit onderwijs qua identiteit en pedagogiek voor staat.

Inmiddels heeft het VGS-Identiteitsprofiel alweer een aantal jaren in de praktijk gefunctioneerd. De eerste stormen zijn doorstaan en er zijn dus ook de nodige ervaringen mee opgedaan. In de achterliggende tijd is de wetgeving echter op een aantal punten gewijzigd. Dit betreft onder andere de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Dat laatste, maar ook een aantal nieuwe ontwikkelingen (denk bijvoorbeeld aan de vluchtelingenproblematiek) en de opgedane ervaringen zijn voor de VGS redenen om met het veld het Identiteitsprofiel na zijn eerste lustrum tegen het licht te houden.

Het is de bedoeling om als VGS in eerste instantie na een ‘interne ronde’ ook een inventarisatieronde met het onder andere het reformatorisch primair en voortgezet onderwijs en de kerken te organiseren. Vervolgens wil de VGS in de nazomer met een schrijfgroep aan een conceptaanpassing werken. Die schrijfgroep zal naast VGS-mensen ook uit externen bestaan. De precieze samenstelling daarvan zal afhankelijk zijn van hetgeen uit de sonderingsronde naar voren zal komen.

In het najaar is vervolgens een tweede ronde gepland, vergelijkbaar met de eerste, maar nu met voorlegging van een nieuw concept. Bij die ronde zal ook een aantal aan de VGS verwante organisaties worden betrokken.

In de consultatierondes zullen onder andere de volgende vragen aan de orde komen:

  1. Wat zijn de sterke punten van het huidige profiel? Wat de zwakke?
  2. Wat moet veranderen? Wat beslist niet?
  3. Zijn er aanvullingen nodig? Wat is overbodig?
  4. Wat dient het karakter te zijn van het nieuwe document: juridisch, theologisch en/of wervend?


Activiteiten

  • Organiseren van een inventarisatieronde in het veld
  • Schrijfgroep maakt een eerste concept
  • Sondering (achterban en aanpalende organisaties)
  • Presentatie brochure met het nieuwe Identiteitsprofiel


Opbrengsten aanpassing Identiteitsprofiel

Uiteindelijk wil de VGS het veld de nieuwe versie van het Identiteitsprofiel presenteren met de volgende opbrengsten:

  1. In 2016 wordt gestimuleerd dat het identiteitsgesprek binnen het reformatorisch onderwijs wordt voortgezet.
  2. De leden beschikken in 2016 over een actueel en door de achterban gedragen identiteitsdocument.

Deze opbrengsten zijn geen doel op zichzelf, maar hulpmiddelen voor het geven van onderwijs naar Schrift en belijdenis!

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met mr. Jan Macdaniel MA
  j.macdaniel@vgs.nl
  0180-44 26 59
  06-13 14 79 19